Aanpassingsclausule

Aanpassingsclausule

In de verzekeringsvoorwaarden opgenomen clausule, die het mogelijk maakt om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de premie en/of voorwaarden. Op grond van art. 7:940 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de verzekeringnemer gerechtigd de overeenkomst van verzekering per de wijzigingsdatum op te zeggen als de wijziging van de voorwaarden nadelig is voor hem of de tot uitkering gerechtigde. Van deze opzeggingsmogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt als een premieverhoging uitsluitend voortvloeit uit een overeengekomen indexatie.