Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Een in het burgerlijk recht gebruikt begrip waarmee wordt bedoeld dat een schade-lijder aanspraak kan maken op vergoeding van de door een ander aan hem toegebrachte schade en dat deze is gehouden om de door hem toegebrachte schade te vergoeden. In feite gaat het hier om een uitzondering op de hoofdregel dat in beginsel ieder de door hem geleden schade zelf moet dragen.